augustus 2023

CoP Voedselraden NL: samen groeien en impact vergroten

De Voedselraden uit Den Haag, Amsterdam, Dordrecht (i.o), Haarlem, Utrecht (i.o.) en Ede hebben elkaar afgelopen jaar in vier bijeenkomsten ontmoet binnen de Community of Practice Voedselraden NL. Gezamenlijk werd de meerwaarde verkend van het vormen van een landelijk netwerk om kennis en ervaringen te delen en zo samen verder te groeien en de impact te vergroten.

Den Haag: over kennismaken en kennis delen

In de eerste bijeenkomst op locatie bij de StadsOase de Spinozahof in Den Haag zijn de actuele ontwikkelingen van de Voedselraad Den Haag gepresenteerd en besproken. Ook hebben we met elkaar verkend wat we voor elkaar kunnen betekenen. Conclusie daarbij was dat we elkaar vooral willen benutten om kennis te delen en om samen sterker te zijn, zodat niet alle Voedselraden weer zelf alles opnieuw moeten uitzoeken. Lees het verslag.

Ede: over gezond en betaalbaar voedsel

Om dit verder te onderzoeken werd besloten om twee vervolgbijeenkomsten te organiseren: een bijeenkomst bij Voedselraad Ede waarin we vanuit het oogpunt van armoede samen het thema Gezond en betaalbaar voedsel verkennen. Bekijk  de factsheet over deze bijeenkomst.


Grotere beleidsthema’s samen oppakken

Voedselraden zijn er vooral om de wat grotere thema’s op beleidsniveau aan de orde te stellen. Gezond en betaalbaar voedsel is zo’n thema. Tijdens de bijeenkomst in Ede zijn de initiatieven die in de verschillende gemeentes worden ondernomen aan elkaar gepresenteerd. Daarbij werd al snel duidelijk dat dit typisch een thema is dat ook gezamenlijk op landelijk niveau geagendeerd zou moeten worden.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn daarom initiatieven genomen om dit ook daadwerkelijk te doen. Dit laat goed zien hoe we rondom thema’s samen meer impact kunnen hebben.  De landelijke netwerken van de deelnemers van de COP zijn daarbij benut:

  • Via de landelijke bijeenkomst Gezond en duurzaam voedsel ook voor mensen in armoede op 17 maart, die georganiseerd is door Ellen Oomen vanuit de Federatie Landbouw en Zorg.
  • Via de Voedsel Anders Netwerkbijeenkomst op 26 mei, waar een workshop over voedsel voor iedereen, voedsel als publiek goed is georganiseerd en een landelijke appgroep gestart is om kennis rond armoede en voedsel uit te wisselen.
  • Via een presentatie op de Slow Food Youth Network academie waar de bevindingen van een armoedeonderzoek uit Den Haag zijn gedeeld en waar SFYN heeft beloofd een vervolgactiviteit te organiseren, omdat veel van de deelnemers graag meedenken over het narratief rond voedsel als publiek goed/bestaanszekerheid.
  • Via de Citydeal Duurzame en gezonde voedselomgeving waarbij de steden die zitting hebben in de COP allemaal zijn aangesloten (m.u.v. Utrecht en Dordrecht).

Amsterdam: over onderzoek naar voedselraden

In de bijeenkomst in Amsterdam is het Nederlands onderzoek naar Voedselraden gepresenteerd, hebben we het FoodClick programma besproken en hebben we ons verdiept in het model van een taakdemocratie. Hierdoor kregen de deelnemers nog meer inzicht in de positie en taakstelling van Voedselraden en de vraagstukken waarmee we als Voedselraden allemaal nog worstelen. Vraagstukken waarop nog geen eenduidig antwoord gegeven kan worden en dat is op zich al voldoende reden om met elkaar een netwerk te vormen opdat we elkaar sterker kunnen maken. De basisgedachte voor het opzetten van de COP Voedselraden NL is daarmee bevestigd en wordt door alle leden onderkend. De vraag of de leden samen verder willen is tijdens de derde bijeenkomst dan ook met een volmondig ja beantwoord. Lees de factsheet over deze bijeenkomst.

Haarlem: verschillende routes naar een voedselraad

In Haarlem is gesproken over doelen en activiteiten en de routes naar voedselraden / voedselbewegingen. Haarlem Foodfuture. Haarlem Food Future is opgericht in 2017 en komt voort uit 3 stichtingen die zich met groen en voedsel bezig hielden: Slow food, Haarlem groener en circus circulair. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een club van professionals en vrijwilligers die zich inzetten op 4 thema’s:
1. ruimte voor Stadslandbouw en eetbaar groen, 2. gezonde en duurzame voedselkeuzes, 3. voorkomen van voedselverspilling, 4. upcyclen van reststromen. Uit de in 2018 geschreven voedselvisie ontstaan projecten. In 2023 was dat de verkenning van het nut van een voedselraad. Dit resulteerde in het presenteren van het Haarlems food book met een 40-tal voedselinitiatieven. Er zijn meer dan 100 partijen aangeschreven, waaronder ook onderwijsinstellingen, zorginstellingen en ‘grotere’ horeca. Lees het verslag.

De COP Voedselraden NL gaat verder in 2024. Wil je meer weten over de CoP Voedselraden? Neem contact op met Stadslandbouw Nederland.

Je kunt ook ons webinar over voedselraden terugkijken. Het webinar vormde de aanleiding voor de CoP. Trekkers zijn Hilda Weges (Ede), Liane Lankreijer (Den Haag) en Arnold van der Valk (Amsterdam).

De CoP Voedselraden NL wordt mogelijk gemaakt door leer- en kennisprogramma DuurzaamDoor (Rvo).