Wat & wie

Stadslandbouw Nederland is een stedelijk voedselplein waar we digitaal, via educatie en regionale livinglabs

  • kennis en ervaring bij elkaar brengen en uitwisselen
  • met en van elkaar leren, verbreden, verdiepen, ontwikkelen en inspireren op alle niveaus
  • via het leren rond praktijken in de stad elkaar verder helpen
  • jong en oud bewust maken van (effecten van) voedsel van dichtbij,
  • samen ontdekken hoe stadslandbouw nog meer kan betekenen in hoe we in de toekomst omgaan met voedsel en kan bijdragen aan een meer sociale en klimaatbestendige omgeving.

Daarbij maken we dankbaar gebruik van alle kennis die bekend is via de vele partijen die bezig zijn met stedelijk voedsel en aanverwante thema’s. Doe je mee?

Heb je vragen en biedt de website geen uitkomst? Sluit je aan bij onze LinkedIn-groep met ruim 850 deelnemers en stel daar jouw vraag. Of kijk eens op de Facebookpagina Stadslandbouw.

Foto’s
Voor Stadslandbouwnederland.nl hebben we foto’s benut van Stedennetwerk Stadslandbouw, Groeituinen Dordrecht, Carla Veldhuis, Stadslandbouw Almelo, Amsterdamse Schooltuinen, WUR, Hutspot Krootwijk, Dakakkers, Hetkanwel.net, Hofwinkel, Warmonderhof. Dank voor het delen!

Onze partners
Pioniers in gemeenten hebben de afgelopen jaren veel kennis en ervaring opgedaan en uitgewisseld in het Stedennetwerk Stadslandbouw. Stadslandbouw Nederland wil deze kennis bundelen, borgen en verder verdiepen, verbreden, kruisbestuivingen zoeken, verbinden, inspireren en delen. Dit initiatief van DuurzaamDoor (RVO) wordt uitgevoerd door de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO). We werken daarbij samenwerkt met een groot aantal enthousiaste partners, die stedelijk voedsel een stap vooruit willen helpen.

 

 Vereniging GDO, bestuurlijk moderator Jean Eigeman
Er gebeurt veel op het gebied van stadslandbouw en in veel gevallen draagt dat bij aan een beter leefklimaat. Met de website en ontmoetingen in het land willen we kennis delen en verbindingen mogelijk maken tussen mensen en thema’s als gezondheid, sociale samenleving, klimaatadaptatie, afval. Ik ben blij dat we dankzij DuurzaamDoor deelnemers aan het Stadslandbouw Nederland de kans kunnen bieden om verhalen door te vertellen.
The Feeding City, onderzoeker WUR Jan-Eelco Jansma
Stadslandbouw heeft de potentie om uit te groeien tot een succesvolle bedrijfstak. Als je het op wereldniveau bekijkt, hebben we het ook nodig om de groeiende bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Stadslandbouw staat nu nog aan het begin van de ontwikkeling, maar we naderen een kantelpunt. Om de omvang te vergroten is professionalisering nodig. Het goed organiseren van afzet en logistiek is de sleutel tot succes. Daarvoor is kennisdelen belangrijk.
 
 Kop & Co, Petra van de Kop
Na 6 jaar pionieren en leren met ambtenaren in het Stedennetwerk Stadslandbouw is het nu tijd voor een volgende stap. Ik ben blij deel uit te maken van Stadslandbouw Nederland en samen met een divers en enthousiast team een plek te bieden waar vernieuwers elkaar kunnen ontmoeten, met elkaar leren, krachten bundelen en tot nieuwe initiatieven komen. En de kennis die  in onze citylabs condenseert in beeld te brengen en zo de beweging naar lokaal en gezond voedsel te versnellen.
Warmonderhof in Dronten, docent Frens Schuring
Voor onze opleiding stadslandbouw is veel animo: een kleine 200 studenten per jaar. Er is veel behoefte aan vakkennis, maar stadslandbouw is volop in ontwikkeling. Het blijft een voortdurende zoektocht. Daarom is een kennisplein Stadslandbouw Nederland wenselijk. Niet alles komt aan de orde in het onderwijs. Dan is het handig als je ergens terecht kunt waar kennis en ervaring is gebundeld.
 
 Stadslandbouw Den Haag, projectleider Tom Voorma
Als je de enige bent die met het onderwerp bezig is, voel je je soms een roepende in de woestijn. Het is fijn om ervaringen van anderen te horen die in dezelfde situatie zitten, dat biedt ondersteuning voor je eigen verhaal. Bovendien vergroten bijeenkomsten met andere pioniers kennis over het brede onderwerp dat stadslandbouw is.
Gemeente Amsterdam, Frank Bakkum, Ruimte en Duurzaamheid
De gemeente Amsterdam is enthousiast over de opkomst van stadslandbouw en de bewustwording rond voedsel. In de Agenda Groen is opgenomen dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en gezonde en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Ook op verwante thema’s als gezondheid en natuur- en milieueducatie heeft de gemeente een actieve rol. Het zichtbaar maken en verbinden van alle kennis en initiatieven die er zijn is heel belangrijk, op lokaal/ regionaal niveau door VanAmsterdamsebodem en landelijk met stadslandbouwnederland.nl

 

 
 Hilda Weges, AOC Raad en Eetbaar Ede, FoodFloor Ede
Stadslandbouw heeft de toekomst en past volledig binnen de doelen die we met elkaar op het terrein van klimaat en duurzaamheid nastreven. Hier lever ik vanuit mijn brede ervaring binnen de groene sector graag actief mijn bijdrage aan. Dat doe ik binnen de community EetbaarEde (Stadslandbouw) en de FoodFloor in mijn woonplaats de gemeente Ede, namens de AOC Raad binnen het groene onderwijs en in verschillende Europese projecten. Ik vind het vooral belangrijk dat we alle beschikbare kennis en ervaring met elkaar delen en partijen uit verschillende disciplines aan elkaar verbinden. Samen komen we verder en kunnen we Stadslandbouw op een hoger plan brengen.

DuurzaamDoor (RVO), Secretaris Participatietafel Voedseltransitie René Bruijns
Vanaf 2013 ondersteunden mijn collega Margrethe Bongers en ik, vanuit het programma DuurzaamDoor (thema Voedsel), het Stedennetwerk Stadslandbouw. Dit kennisnetwerk van gemeenteambtenaren sloot goed aan sloot op zowel inhoud (duurzaam voedsel) als het gedachtengoed van Kennis- en innovatieprogramma DD: duurzaamheid versnellen door kennisuitwisseling (leren) en samenwerking tussen de vijf O’s (Overheid, Ondernemers, Onderzoek, maatschappelijke Organisaties en burgerinitiatieven, en Onderwijs). Ik ben zelf één van oprichters van Stadstuin Emma’s Hof in Den Haag (2011), en weet uit ervaring hoe belangrijk informatie en kennisuitwisseling is om een maatschappelijk initiatief tot wasdom te laten komen. Ondertussen vernamen wij ook van andere O’s, zoals ondernemers en maatschappelijke organisaties/ initiatieven zoals de ‘Eetbaren’, dat zij behoefte hadden aan informatie- en kennisuitwisseling. De eerste stap naar een landelijk kennisknooppunt stadslandbouw was hiermee gezet. Vanuit DD verzorgden wij een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van alle O’s om dit concept verder in te vullen. Met als inspiratiebron Stadslandbouw Den Haag is dit onder leiding van GDO ontwikkeld tot wat het nu is: Stadslandbouw Nederland.
 
  

Ministerie Economische Zaken, senior beleidsadviseur Rosanne Metaal
In januari 2012 bereikte de wereld, geografisch gezien, bijna ongemerkt een historisch omslagpunt: de meerderheid van de wereldbevolking woont nu in steden. Die steden blijven de komende decennia alleen maar groeien; ze leggen bovendien beslag op 75% van alle natuurlijke hulpbronnen. Dat vraagt ontzettend veel van ecosystemen en leidt tot de vraag van deze eeuw: Hoe kunnen we de stad voeden? Stadslandbouw is niet de enige manier, dat staat als een paal boven water. Maar het is wel de manier gebleken om veel en verschillende groepen mensen op vernieuwende wijze bij elkaar te brengen. Er ontstonden broedplaatsen voor creativiteit en dat is voor het oplossen van het stedelijke voedselvraagstuk hard nodig. Buiten het traditionele denkraam om werken aan oplossingen, een hele klus in een departement waar veel belangen naast elkaar verdedigd worden.
Trots ben ik nog altijd op de Green Deal: Stadsboeren in Nederland, waar bij EZ alles mee begon….

 

Operatie Steenbreek, voorzitter Wout Veldstra
Als stadsecoloog van Groningen heb ik het belang van participatie en draagvlak leren waarderen. Daarom hanteren we deze ook als belangrijke instrumenten in de Operatie Steenbreek, waar ik de voorzitter van ben. Grote maatschappelijke veranderingen, zoals de vergroening van de stad en de verduurzaming van ons voedselsysteem zijn onmogelijk zonder de enthousiaste inzet van lokale vrijwilligers, die het zwaan-kleef-aan-effect kunnen inzetten. Echte duurzaamheid komt van onderop.